جان ای. استاین بک در ۲۷ فوریه ۱۹۰۲ در پسیفیک گروو ، کنار رود سلینس واقع در کالیفرنیا...